verzuimAPK

De verzuimAPK, verzuimreductie & kostenbesparing.

De verzuimAPK is een instrument om de status van het verzuimbeleid in uw organisatie te meten. Op een pragmatische en transparante wijze wordt uw verzuimbeleid doorgelicht en worden concrete verbeter voorstellen ontwikkeld. De verzuimAPK geeft helderheid in de status van onder andere de volgende onderwerpen op bedrijfs- en beleidsniveau: 

– verzuimbeleid
– verzuimprotocol
– verzuimprognose
– verzuimtrends
– frequent verzuim
– kort, middellang en lang verzuim
– individuele verzuimdossiers: zijn deze UWV proof, zijn er mogelijkheden om de reïntegratie positief te beïnvloeden en WIA te vermijden.
– toetsing plan van aanpak

Wat doen we?
– een documentenonderzoek;
– interviews met sleutelfiguren in de organisatie.

Hoeveel tijd neemt de verzuimAPK in beslag?
Goedman & Tevreden is een dag bij u op locatie voor het afnemen van de interviews. De uiteindelijke rapportage ontvangt u na ongeveer twee weken. Aan de hand van dit rapport bespreken we de eventueel te nemen vervolgstappen.

Wat levert het op?
Een half procent minder ziekteverzuim levert u al een enorm financieel voordeel op. Door de verzuimAPK uit te voeren, weet u snel wat u kunt doen met uw eigen mensen, in uw eigen organisatie om zelf die besparing te realiseren. De verzuimAPK is een dienst van Goedman & Tevreden; net als onze andere dienstverlening is ook de verzuimAPK gericht op het realiseren van besparingen. Direct geld waar u waarschijnlijk niet op had gerekend.

 

Voorbeeld Case

 Case Metallcon (Volledig fictief)

Metallcon is een bedrijf in de metaalsector met 150 medewerkers. Het bedrijf produceert machines en constructies voor fabriekshallen met klanten overal in Europa. Het is een uitdagende maar ook fysiek zware werkomgeving.

Gemiddeld heeft de medewerker in dit bedrijf een modaal inkomen van € 35.000,- per jaar, inclusief de 30% werkgeverslasten (premie, pensioen) kost een gemiddelde medewerker dus € 45.500,- per jaar.

De directie vindt dat het verzuim redelijk onder controle is. De medewerkers zijn gemotiveerd en verzuimen niet zonder reden aldus de directie. Het verzuimpercentage ligt misschien wel iets boven het landelijk gemiddelde, maar het werk is zwaar en dus is dat verklaarbaar. Het contract met de Arbodienst is een standaardovereenkomst en het tarief is niet hoger dan in vergelijking tot de markt. Het contact met de bedrijfsarts is goed, er wordt goed meegedacht en geadviseerd. Medewerkers herstellen snel na een bezoek aan de Arbodienst.

Het bedrijf heeft de volgende kengetallen:

verzuimAPK voorbeeld case

Goedman & Tevreden voert de verzuimAPK uit. Het onderzoek toont het volgende:

  • 77 medewerkers melden zich meer dan 1 maal per jaar ziek, 30 medewerkers melden zich zelfs 3 maal of meer per jaar ziek met korte verzuimperiodes.  Dit type  kortdurend hoogfrequent verzuim kan adequaat worden aangepakt. Geadviseerd wordt het frequent verzuimgesprek in te voeren. Wat dat is, vertellen we graag.
  • Er is 1 medewerker al langer dan een jaar ziek zonder zicht op herstel. Dit vereist een individuele aanpak. Geadviseerd wordt de Arbeidsdeskundige hier een aanpak op te laten formuleren, gericht op hetzij spoor 2 re-integratie, hetzij een vervroegde WIA-keuring.
  • 60 medewerkers hebben zich in een heel jaar niet ziek gemeld (0-verzuimers). Dit is 40% van het personeelsbestand en het kan een indicatie zijn dat het werk minder  ziekmakend is dan dat de directie wellicht vermoed.
  • In het contract met de Arbodienst staat dat de bedrijfsarts na 1 week ziekteverzuim de medewerker uitnodigt op zijn spreekuur. In de praktijk betekent dit het volgende: er zijn 213 verzuimmeldingen geweest in het jaar. Echter, veruit de meeste van de verzuimgevallen is binnen een week weer hersteld en de betreffende medewerkers zien dus geen bedrijfsarts. Slechts 43 verzuimmeldingen leiden tot langer verzuim, hier is de bedrijfsarts actief. Het standaard tarief van de Arbodienst is in dit licht aan de hoge kant. Geadviseerd wordt om een lager tarief te bedingen.
  • Medewerkers melden zich volgens het protocol ziek voor aanvang van hun dienst. Dit doen zij door de voicemail in te spreken van de leidinggevende. Die luistert elke dag  om 7.30 uur zijn voicemail uit en belt het uitzendbureau voor vervanging. Er zijn afspraken met het uitzendbureau.  Alles is erop gericht dat om 8.00 uur de bezetting normaal is.  De verzuimdrempel ligt laag. Geadviseerd wordt om het protocol aan te passen zodat de zieke medewerker diezelfde dag nog in gesprek komt met zijn leidinggevende om zijn ziekmelding te bespreken en zodoende een start te maken met de verzuimbegeleiding. Hoe dat het beste kan en wat wel en niet is toegestaan leggen we graag uit.
  • Leidinggevenden weten vaak niet hoe zij het gesprek met de medewerker aan moeten gaan over diens arbeidsongeschiktheid. Ziek is immers ziek, wat kan je daarmee als leidinggevende. Geadviseerd wordt tot een workshop voor leidinggevenden in gespreksvoering.
  • Geadviseerd wordt om haalbare targets m.b.t. het verzuim op te stellen.

Conclusie

  1. Door structurele verlaging van het verzuimpercentage wordt structureel bespaard op de kosten. 1% Verlaging levert 68K besparing op loonkosten en nog eens 55K aan reductie op de inzet van uitzendkrachten op.
  2. Door de meldingsfrequentie te verlagen, wordt het productieproces minder verstoord en wordt de leidinggevende minder belast met de rompslomp van vervanging.

Bovenstaand is een fictief bedrijf, een fictief verzuim en  een beperkt voorbeeld van adviezen voortvloeiend uit de verzuimAPK.

 

  DOWNLOAD INFORMATIE